DISC/PPA

Beteendeanalyser som skapar förståelse och öppenhet för grupputveckling

Att förstå sitt eget och andras beteendemönster och kommunikationsstil är viktigt för att få bättre fungerade team och effektivare ledarskap. En DISC-analys är en undersökning som utvärderar en persons beteende- och kommunikationsstil.

När en chef eller grupp vet vad som motiverar och kännetecknar de olika medlemmarna kan alla anpassa sina naturliga sätt att kommunicera för att komma bättre överens. Det ger en ökad förståelse för varför det ibland uppstår irritation och missförstånd.

Resultatet skapar en förståelse och öppenhet som utvecklar en grupp.


DISC som ledarutveckling

Chefen blir medveten om såväl sina egna som andras mönster och kan anpassa sitt ledarskap för att möta varje medarbetare på bästa sätt.

DISC som säljträning

När en säljare kan känna igen beteendestilen hos andra kan den anpassa sin kommunikation så mottagaren får de säljargument den värderar mest.

Vi arbetar med analysverktyg från Thomas Systemet och IPU Profilanalys. Analyserna ger profiler; självbild, anpassning och grundbeteenden och innehåller en persons styrkor och begränsningar, kommunikationsstil, värde för organisationen, vad som motiverar dem samt grundläggande rädslor. Testet följs av ett återkopplingsmöte där den som svarat på undersökningen diskuterar resultatet med en av våra coacher.

När DISC-analyser används för grupputveckling hjälper en handledare gruppen att jobba med allas resultat i en workshop.

Energi + Tydlighet = Engagemang

White paper

Vad är medarbetarengagemang egentligen och hur kan man påverka det? Vår syn på engagemang handlar om energi och tydlighet. Här berättar vi mer om drivkrafterna bakom engagemang och hur du kan arbeta med dem.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här